Bovenstraat 2 | B-9680 Maarkedal

Stel uw vraag

  * Verplichte velden

  Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

  Algemene voorwaarden

  Compassco

  Algemene voorwaarden COMPASSCO

  1. Toepasbaarheid

  Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Compassco (Pieter Uytterschaut, BE 0643.631.523). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten tussen Compassco en haar klanten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.
  Indien Compassco één of meerdere van de rechten opgesomd in deze AV eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Compassco heeft steeds het recht om deze AV te wijzigen, zonder dat ze hierover naar iedereen kan communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

  Deze AV hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant.  Door een opdracht te geven (schriftelijk, mondeling of op eender welke wijze), aanvaardt de klant expliciet deze AV.

  De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Indien er door de Klant diverse afzonderlijke Diensten/Producten worden besteld, zal het geheel van rechten en plichten die uit elke bestelling met een eigen en afzonderlijk voorwerp voortvloeit, voor zijn interpretatie, geldigheid en uitvoering en beëindiging telkens beschouwd worden als een afzonderlijk contract in de zin van art. 1101 BW. Dit heeft tot gevolg dat onder meer de beëindiging of ongeldigheid van een of meerder tussen de partijen gesloten contracten niet automatisch de ongeldigheid respectievelijk de beëindiging van de andere tussen partijen gesloten contracten met zich mee brengt en omgekeerd.

  2. Onafhankelijkheid

  Al onze activiteiten en diensten worden steeds volledig vrij, onafhankelijk en op zelfstandige basis uitgevoerd. Ten aanzien van derden kan nooit opgetreden worden in naam en voor rekening van de klant, noch kunnen er voor de klant verbintenissen aangegaan worden.

  3. Privacy

  Door een opdracht te geven (schriftelijk, mondeling of op eender welke wijze), aanvaardt de klant expliciet alle privacy-bepalingen van Compassco. Deze zijn terug te vinden op https://compassco.be/privacy/.

  4. Kwaliteit & garantie

  Onze diensten worden in eer en geweten en ter goeder trouw aan onze klanten geleverd. Het is echter de klant die volledig autonoom beslissingen neemt. Wij zijn slechts aansprakelijk ten overstaan van de klant voor bewezen opzettelijke en zware fout. In geen geval kunnen wij ten aanzien van de klant aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade (waaronder – zonder daartoe beperkt te zijn – winstderving, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, teleurgestelde verwachtingen, gemiste subsidies, …).

  Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig ontvangen informatie van de klant, valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de klant. Schade als gevolg van onze handeling op verzoek of met goedkeuring (zelfs impliciete) van de klant valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de klant. Wij zijn voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de/het aangeboden informatie/advies slechts gehouden tot een middelenverbintenis, nooit tot een resultaatsverbintenis.

  Indien de klant beroep kan doen op enige vorm van subsidiëring (vb. via de KMO portefeuille, …) is het de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om alle relevante informatie ter beschikking te stellen van Compassco. Indien de ter beschikking gestelde informatie onjuist of onvolledig is, of laattijdig aangeleverd wordt, zijn alle gevolgen hiervan voor rekening van de klant. In geen enkel geval kan Compassco aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste en/of onvolledige en/of laattijdige informatie, aanvragen of betalingen, noch kan Compassco aansprakelijk gesteld worden voor enige verantwoordelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving bij de gesubsidieerde onderneming ligt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het tijdig indienen van een subsidieaanvraag; het tijdig betalen aan de KMO portefeuille, …). In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de klant, deze van zijn verplichtingen jegens Compassco. In voorkomend geval gaat de klant er expliciet mee akkoord eventuele subsidiëring terug te betalen en/of eender welke andere schade te vergoeden.

  Onze producten worden beschouwd als “in goede staat afgeleverd” en worden niet teruggenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, bedrijfsschade of andere schade veroorzaakt door gebruik van onze diensten en/of producten, ook al is de schade te wijten aan productie- of materiaalfouten of aan foute montage.

  Een eventuele klacht moet gedetailleerd, gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden meegedeeld en ons binnen de week (zeven kalenderdagen) na levering van de dienst/het product bereiken. Zo niet is de klacht laattijdig en onontvankelijk. Klachten worden slechts onderzocht indien de specificaties niet voldoen aan deze die schriftelijk doorgegeven werden. Eventuele klachten ontslaan de klant niet van zijn betalingsverplichting.

  Onze garantietermijn hangt af van deze van de fabrikant. Ernstige klachten leggen wij voor aan de fabrikant en zijn beslissing is bindend.

  In geen enkel geval kan de te vergoeden schade méér bedragen dan wat gefactureerd én betaald werd voor het product/de dienst waaruit schade is voortgevloeid.

  De klant zal Compassco vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de diensten en/of producten en hij zal Compassco alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Compassco lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Indien tijdig, correct en naar ons oordeel terecht is geklaagd, behouden wij ons het recht voor zelf de keuze te maken of de betreffende dienst en/of product zal hersteld of opnieuw geleverd worden op onze kosten dan wel de factuurwaarde van betreffende dienst en/of product geheel of gedeeltelijk te crediteren (in voorkomend geval nadat het niet-conforme product teruggestuurd werd). Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Compassco volledig zijn gekweten.

  5. Intellectuele eigendom

  Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Compassco ontwikkelde of geleverde producten en voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, concepten, strategische plannen, rapporten, offertes komen uitsluitend toe aan Compassco. Compassco behoudt zowel de morele rechten als de vermogensrechten op de door haar aangeleverde creaties. Het is steeds aan Compassco toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de producten teneinde zijn intellectuele eigendomsrechten te kunnen vrijwaren. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te verwijderen of te omzeilen.

  6. Prijzen & bestellingen

  Alle prijsopgaven hebben enkel betrekking op producten of diensten zoals ze woordelijk zijn omschreven.
  Alle prijsopgaven zijn slechts geldig voor een periode van max. één maand, tenzij expliciet anders vermeld en zijn exclusief btw, eventuele invoer/-uitvoerrechten, taksen, reservatie-, verzend-, betalings- en/of administratiekosten.

  Bij langlopende opdrachten (méér dan één jaar), kan de prijs na de verjaardag van de aanvang van de opdracht aangepast worden.

  Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Compassco niet.

  Prijslijsten zijn steeds indicatief en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Wij rekenen de prijzen aan die van kracht zijn op het tijdstip van de levering.

  Een bestelling krijgt slechts een definitief karakter wanneer die schriftelijk aanvaard wordt. Indien schriftelijke bevestiging ontbreekt, dan geldt de factuur als bevestiging, aan de voorwaarden op de factuur vermeld.

  Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de orderbevestiging en de levering van de diensten en/of producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs om dergelijke reden wordt verhoogd, heeft de klant evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Compassco.

  Indien een bestelling door of lastens de klant wordt geannuleerd, of indien de klant zijn afspraken of verplichtingen niet nakomt, of indien hij niet op de afspraak verschijnt zonder hierover minimum 2 werkdagen vooraf schriftelijk te hebben gecommuniceerd, is de klant gehouden tot betaling van alle tot op dat ogenblik geleverde diensten en/of producten, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Compassco om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd (bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – doordat op het tijdstip van annuleren andere processen (vb. bestellingen bij toeleveranciers) lopen die niet meer kunnen stopgezet worden). In voorkomend geval kan Compassco eenzijdig de samenwerking met onmiddellijk ingang  beëindigen via eenvoudige schriftelijke communicatie, zonder dat de klant enig recht heeft op schadevergoeding en zonder dat de klant van zijn verplichting ontheven wordt om alle tot op dat ogenblik gemaakte kosten, incl. schadevergoedingen, te vergoeden.

  7. Leveringstermijn

  Compassco doet haar uiterste best om alle diensten en/of producten zo snel als mogelijk te leveren. Echter, de vooropgestelde, al dan niet bevestigde, levertermijnen zijn louter indicatief en niet bindend en dus geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Compassco t.o.v. haar klant. De levering van Producten/Diensten gebeurt slechts wanneer Compassco het werk als voltooid beschouwt. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant noch tot ontbinding van de overeenkomst.

  8. Elektronische facturatie

  Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Compassco.

  9. Betalingswaarborg

  Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen wij steeds naar eigen goeddunken een betalingswaarborg eisen. Bij gebrek aan een waarborg kunnen wij de overeenkomst verbreken per aangetekend schrijven, zonder dat de klant hierdoor het recht verwerft op een schadevergoeding.

  10. Overmacht

  In geval van overmacht heeft Compassco het recht om, naar eigen keuze: de klant uit te nodigen de overeenkomst te heronderhandelen; en/of een bestelling te vervangen door een functioneel equivalent; en/of de uitvoering van een bestelling op te schorten; en/of de bestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de klant schriftelijk mee te delen en zonder dat Compassco gehouden is tot enige schadevergoeding.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Compassco onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Bestelling te voorzien was.

  11. Verzending & verplaatsing

  Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de verzend- en/of verplaatsingskosten steeds ten laste van de klant.

  12. Eigendomsoverdracht

  De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan door de koper (indien van toepassing: inclusief alle kosten, intresten, taksen, …), zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle risico’s op beschadiging, verlies of diefstal.

  13. Facturatie & betaling

  Onze facturen moeten op vervaldag en zonder korting betaald worden via overschrijving.

  Indien ze niet volledig en tijdig worden betaald, brengen ze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op vanaf de vervaldag tot de dag van werkelijke en volledige betaling. De intresten worden berekend met een jaarlijkse rentevoet van 12 %. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, wordt het factuurbedrag bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR per factuur. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten zijn ten laste van de klant.

  Vervallen facturen geven ons het recht om lopende opdrachten op te schorten tot volledige betaling, zonder dat de klant hier enig verhaal tegen heeft, noch enige schade kan claimen.

  Indien de klant ook na aangetekende ingebrekestelling niet betaalt, volstaat een aangetekend schrijven van ons om de overeenkomst van rechtswege te laten ontbinden. In voorkomend geval hebben wij ook het recht om niet uitgevoerde opdrachten te annuleren. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de klant. Eventuele nog niet gefactureerde bedragen worden gefactureerd en zijn onmiddellijk opeisbaar. Betaalde voorschotten worden in voorkomend geval niet terugbetaald. Alle andere, zelfs niet-vervallen facturen worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar.

  Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen.

  14. Verzuim

  In geval van (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van enige bepalingen van Boek XX (Insolventie van ondernemingen) van het Wetboek Economisch Recht, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Compassco redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van haar klant verliest, hebben wij het recht de samenwerking te beëindigen per aangetekend schrijven met onmiddellijk gevolg, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. In dit geval worden alle eventuele vorderingen die Compassco zou hebben op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  15. Rechtskeuze

  Op deze AV, alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.